Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

naninanibebe.com

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Нани, нани, бебе” ООД, наричано по-долу “naninanibebe.com”, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

„Нани, нани, бебе” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205895843 със седалище и адрес на управлениегр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Бунтовник“ № 59, ет. 4, ап. 4, имейл адрес: contact@naninanibebe.com, телефон: 0885702660.

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „naninanibebe.com”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Сайтът на дружеството е www.naninanibebe.com и всички негови подстраници.

 

 

УСЛУГИ

 • На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на „naninanibebe.com”.
 • Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до „naninanibebe.com” и да започват преговори за сключване на договор.
 • Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.
 • Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговият имейл. Данните се събират, за да може „naninanibebe.com”, да отговори на отправеното запитване.
 • „naninanibebe.com” изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12 месечен срок от събирането им.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 • Цената на продуктите ще бъде тази, която е посочена във всеки един момент на нашия сайт.
 • Цените на сайта са с включен ДДС.
 • Цените могат да бъдат променяни във всеки един момент. Освен предвиденото по-горе обаче, промените няма да засягат поръчките, за които сме изпратили потвърждение на поръчката.
 • След като сте маркирали всички артикули, които желаете да закупите и те са били добавени към Вашата кошница, следващата стъпка ще бъде поръчката да бъде обработена и плащането – извършено. За целта трябва да следвате етапите на процеса на пазаруване, като попълвате или проверявате исканата информация на всяка стъпка. Освен това, по време на процеса на покупката, преди плащането, можете да променяте елементи от своята поръчка.
 • Като начин на плащане можете да използвате плащане с карти. След като направите своя избор, автоматично се прехвърляте към страницата на банка ДСК.
  Също можете да намерите нашите данни за плащане в секция “Консултации”, ако Ви е по-удобно да плащате по банков път.
 • Когато щракнете върху „Разреши плащането”, Вие потвърждавате, че кредитната карта е Ваша.
 • “Нани, нани, бебе” не съхранява в сайта данните на банкови карти, с които се извършват поръчки в сайта.
 • Работим в местна валута и няма да налагаме други допълнителни такси или комисионни. В случай, че има разлики между удържаните/възстановените суми от/по кредитната Ви карта и цената, посочена при плащането/потвърдената сума за възстановяване, се свържете с Вашия банков клон, за да получите допълнителна информация за банковите разходи, свързани с тази трансакция.
 • Плащането с банкова карта се извършва на платежната страница на обслужващата ни банка, като тези данни не се съхраняват от “Нани, нани, бебе” ООД.
 • Вие изрично ни упълномощавате да издадем фактура за плащане по електронен път. Независимо от това, във всеки един момент можете свободно да изразите желанието си да получите фактура в хартиен формат, при което ще Ви я издадем и ще Ви я изпратим в искания формат.

ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Съгласно действащите правила и разпоредби, всички покупки, направени чрез уебсайта са обект на облагане с данък добавена стойност (ДДС), с изключение на доставените директно на клиенти от Канарските острови, Сеута и Мелия.

Във връзка с това и съгласно глава 1 от дял 5 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, за място на доставка се счита адресът на държавата-членка, на който се доставят артикулите, и приложимият процент ДДС следва да бъде процентът, установен от всяка една държава-членка, където трябва да се доставят артикулите по направената поръчка.

Съгласно действащите във всяка юрисдикция правила и разпоредби, правилото за обратно начисляване (член 194 от Директива 2006/112) може да се прилага за стоки, доставяни в някои държави-членки на Европейския съюз, ако клиентът е или се изисква да бъде регистрирано по ДДС лице. В този случай, ние няма да начисляваме ДДС само след потвърждение от получателя, че ДДС върху артикулите ще бъде отчетен от клиента, съгласно процедурата за обратно начисляване.

Що се отнася до поръчките, доставяни на Канарските острови, Сеута и Мелиля, те ще бъдат освободени от ДДС, както е предвидено в член 146 от горепосочената Директива, само ако са обложени със съответните данъци и мита съгласно действащите закони и разпоредби.

ОТКАЗВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Тъй като продуктите, продавани в сайта, представляват дигитално съдържание, те не могат да съдържат дефекти и нямат нужда от доставка.

Изпращане на дигиталното съдържание се осъществява в рамкмите на 1 работен ден след получаване на плащането.

Ако клиентът желае да откаже вече платена поръчка, това е възможно преди клиентът да е получил достъп до заплатения продукт (уебинар или наръчник). Парите се възстановяват в същата сметка в рамките на 2-3 работни дни, от която е направено плащането.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „naninanibebe.com” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „naninanibebe.com” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „naninanibebe.com”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „naninanibebe.com”, „naninanibebe.com” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „naninanibebe.com”.

 

 • „naninanibebe.com” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 • „naninanibebe.com” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „naninanibebe.com” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • „naninanibebe.com” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „naninanibebe.com” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 • В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

ЦЕЛИ

„naninanibebe.com” събира и използва информацията за целите на:

 

 • директен маркетинг;
 • изпълнение на договорните си задължения към Потребителите
 • издаване на фактура за заплатени услуги от Потребителя

 

„naninanibebe.com” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „naninanibebe.com” договор.

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.

Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на , който се намира във формата за контакти.

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 2 години.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 

 • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

 

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:

 • Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
 • Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
 • Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
 • Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;
 • Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:
  • Псевдонимизация;
  • Криптиране;
  • Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
  • Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
  • Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;
  • Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.
  • Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР

„naninanibebe.com” поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • името и координатите за връзка на администратора
 • целите на обработването;
 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

 

 

 

 

ОРГАН РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органиът, регулиращ дейността на „naninanibebe.com” е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

 

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2